Кметът на Драгоман със заповед за предприемане на мерки за овладяване на епидемията от АЧС

349 преглеждания

2 август е срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните

Кметът на община Драгоман Андрей Иванов издаде заповед за предприемане на предпазни мерки за овладяване на епидемията от Африканската чума по свинете. Преустановява се отлгеждането на свине в обекти тип „заден двор“ в 20 км зона около индустриалните ферми, а срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им е до 02.08.2019 г. Ето и пълния текст на заповедта:

Заповед № РД-15-584/01.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № ОА-209/30.07.2019 г. на Областния управител на Софийска област, писмо № 04-03-25/30.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо № 791/01.08.2019 год. на БАБХ - Областна дирекция по безопасност на храните във връзка с болестта „Африканска чума по Свинете“.

НАРЕЖДАМ:

Във връзка с проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет и цитираните по-горе писма , следва да бъдат изпълнени следните указания:

В 20 км зона около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти „заден двор“, а именно: гр. Драгоман, с. Драгоил, с. Цръклевци, с. Василовци, с. Раяновци, с. Мало Малово, с. Големо Малово, с. Чуковезер, с. Табан, с. Камбелевци, с. Летница и с. Беренде.

Най-близката индустриална ферма до община Драгоман се намира в с. Петърч, община Костинброд /Промишлена ферма „ЦЕМА" ООД/.

Срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им е до 02.08.2019 г. След изтичане на горепосочения срок ще се пристъпи към умъртвяване на животните от компетентния орган - Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на чл. 139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Собствениците на свине от обекти тип „заден двор“ да бъдат информирани, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70° С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене охлаждане и замразяване на месото.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението от община Драгоман за сведение и изпълнение.

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Кмет на община Драгоман

EspressoNews