Кметът на Своге забрани използването на питейна вода за напояване, поливане и миене на коли

325 преглеждания

Водоизточниците на територията на Община Своге са със значително намалени дебити

Кметът на Община Своге Емил Иванов, забрани със заповед ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи и миене на моторни превозни средства. 

Заповедта е от 23 януари 2020 г. и е във връзка с писмо ВиК-София ЕООД, за проблеми с водоснабдяването на населените места на Софийска област поради продължилото засушаване и намаляване на дебита на водоизточниците.

Ето и пълния текст на заповедта:

„На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. § 2 от ДР на Наредба № 4/19.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, във връзка с писмо от ВиК ЕООД с изх. № 10.00-1/14.01.2020 г., наш вх. № 26-00-63/20.01.2020 г. и при следните мотиви:

- Поради продължителното засушаване и липса на валежи през изминалата 2019 г., както и към настоящия момент, водоизточниците на територията на Община Своге са със значително намалени дебити, като дебитите на някои от водоизточниците вече са на експлоатационния минимум;

- На територията на община Своге няма изградени резервни водоизточници, които да се ползват в случай на маловодие или пресъхване на основните водоизточници;

- Експлоатационното дружество - ВиК ЕООД София не разполага с финансови средства за разработване на нови водоизточници и не може да кандидатстват за такива средства от държавния бюджет се налага предприемане на спешни мерки за предотвратяване на опасността от незадоволяване на населението с вода за питейно-битови нужди и не разхищаване на наличния воден ресурс, с оглед изложеното

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам ползване на питейна вода за непитейни нужди - напояване, поливане на зелени площи и миене на моторни превозни средства.

2. Забранявам, чешмите да се оставят незатворени с цел незамръзване, тъй като това се отразява на налягането на во до преносната мрежа и е предпоставка за недостиг на вода.

3. При получаване на сигнали за наличие на водопроводни аварии, в най-кратки срокове да бъде уведомяван Технически експлоатационен район - Своге на „ВиК София област" ЕООД, за незабавно отстраняване на течовете, с цел намаляване на загубите на вода.

4. Назначавам комисия в състав: Председател: Илия Богданов - зам.-кмет и членове: Венцислав Младенов - гл. специалист, Николай Иванов - гл. специалист, инж. Христина Първановска, Валентин Вълков - Ръководител Технически район Своге на „ВиК София област“ ЕООД, която да проведе срещи с гражданите на всяко населено място, в присъствието на кмета или кметския наместник, на които срещи да бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и се набележат мерки за подобряване на водоснабдяването, като се предприемат действия в спешен порядък. Комисията да ми докладва писмено за всяка проведена среща и предприетите мерки.

5. При констатирани нарушения на разпорежданията ми по настоящата заповед, да се налагат санкции, предвидени в Наредбата за обществения ред на Община Своге.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Валентин Михайлов - заместник кмет.

ЕМИЛ ИВАНОВ: КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ“

EspressoNews