Кметът на Своге забрани пашата на селскостопански животни без пастир

238 преглеждания

Вижте заповедта

Кметът на община Своге Емил Иванов издаде заповед, с която забранява пашата на животни без пастир на територията на общината. Забранена е и нощната паша в горските територии, както и такава в територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване. Ето и пълния текст на заповедта:

„На основание чл.44, ал.1 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл.125, ал.1 от Закона за горите и във връзка с писмо с вх.№ 53-00-2/23.01.2020 г. от директора на СЗДП ТП ДЛС Витиня

НАРЕЖДАМ:

I. Забранявам на територията на община Своге:

1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

2. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници на производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

3. Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

4. Пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5. Нощната паша в горските територии;

II. Забранявам пашата на селскостопански животини и следните отдели и подотдели на територията на община Своге:

- държавни горски територии:

В района на ТП ДЛС Витиня:

Землището на с. Ябланица отдели и подотдели: 888 а, б, в, г, е, ж, л, н, п, т; 889 б, в, е, ж, и, л, н, о; 890 а-п, ф, х, ч-я, а1-г1, 1-3; 891 а, е-л, 1,2; 892 в, г, з-о, с, 2-5; 893 а-д, ж-ц, 1-5; 894 б-у, 1-4; 895; 896; 897а-в, д-з, 1; 898 е-з, к; 899 в, ж, м, н, о; 900 б, е, ж, з, м; 901 б, в, ж, м, р, с, ф, г, в1-е1, и1,; 902 и, ц, ч; 903 ж-и, с, х, ш; 992 з, м, п, р, т, у, х, ц, ч; 993 с, ф; 994 б, в, д, м, е, ж, и, л;995 г, д, е, з, к, л, м, п; 996 д, о; 997 д, е, с, х, ц, ч, щ, м1; 998 з, р, х, ч, ш; 999 а, г, ж; 1000 в, з,; 1001 б, г,; 1002 в, д, е, з, и, л, м, н; 1003 а-в, е, з-и, р, с, 1, 3, 4; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009 а, з, м, о, п, с, у, х-я, 2, 4; 010 а, г, ж, и, к, 1,2; 1011 а, б, д-з, 1; 1012 б, в, к, м, о, т.

III. Кметският наместник на с. Ябланица да уведоми собствениците селскостопански животни, намиращи се на територията на същото.

IV. Заповедта да се обяви на сайта на община Своге, да се обяви и на информационното табло и представи в срок до 10 март в Регионална дирекция по горите-София и Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

V. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Илия Богданов - зам.кмет на община Своге.

VI. Заповедта да се доведе до знанието на лицата, за сведение и изпълнение.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ“

EspressoNews