Кметът на Своге свиква консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии

225 преглеждания

Срещата ще се състои на 18 септември

Заместник-кметът на Своге инж. Валентин Михайлов отправи покана до представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалиции от партии, представени в Европейския парламент, относно предложения за съставите на СИК Своге. Това ставя ясно от покана, публикувана на официалната страница на Община Своге.

Срещата ще се състои на 18.09.2019 г. (сряда) от 17:30 ч. в кабинета на кмета на Своге.

Консултациите се организират във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в съответствие с чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, Решение № 18 от 13.09.2019 г.

Упълномощените представители трябва да представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато   в   консултациите   участват   упълномощени   лица,   се   представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а".

Съгласно Решение № 0014 - МИ от 13.09.2019 г. на ОИК Своге се определя общият брой на членовете на секционните избирателни комисии, респективно на броят на членовете на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, включително председатели, заместник-председатели и секретари, в изборния район на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Своге, както следва:

1. За секции до 500 избиратели включително - броят на членовете, включително ръководство и членове да бъде 7 /седем/;

2. 3а секции над 500 избиратели - броят на членовете, включително ръководство и членове да бъде 9 /девет/;

3. 3а ПСИК - броят на членовете, включително ръководство и членове да бъде 7 /седем/;

Приложения, публикувани към поканата са: 1.Решение № 1029 - МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК.

2.Решение Решение № 0014 - МИ от 13.09.2019 г. на ОИК Своге 3. Примерен образец на предложение.

EspressoNews