Конкурс в община Своге на тема: „Красотата на моя роден край и как да направя мястото, в което живея по-добро“

713 преглеждания

Организатори са Професионална гимназия „Велизар Пеев“ с подкрепата на Община Своге

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ с подкрепата на Община Своге организира общински конкурс на тема:

„Красотата на моя роден край и как да направя мястото, в което живея по-добро“

29.05.2024г 

 1. ЦЕЛИ 

➢ Изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на литературата, изобразителното изкуство, предприемачеството и компютърните презентации;

➢ Развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене – чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация;

➢ Насърчаване на родолюбиви и хуманни идеи, насочени към съхраняване на българската култура в условията на световната глобализация.

 1. РАЗДЕЛИ
 • Стихотворение
 • Разказ
 • Есе
 • Рисунка
 • Мултимедийна презентация
 • Бизнес идея

III. КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Право на участие в конкурса имат всички ученици от VI до ХІ клас, от община Своге, разделени в три възрастови групи:

 • За стихотворение, разказ и рисунка
 • VI – VII клас
 • VIII – IХ клас
 • Х – ХI

 За есе, презентация и бизнес идея

 • VI – IХ клас
 • Х – ХI
 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

За участие се допускат само творчески разработки, които отговарят на изброените по-долу изисквания:

 • да предлагат свободно интерпретиране на конкретната тема “Красотата на моя роден край и как да направя мястото в което живея по-добро”.
 • да утвърждават българските национални добродетели и да изразяват гражданска позиция;
 • да не са плагиат, копие или част от работата на други автори;
 • да са създадени само от един участник;
 • официален език на конкурсните разработки и език за комуникация на участниците e българският.
 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ ПО КАТЕГОРИИ 
 1. Стихотворение 

Технически изисквания: 

✓ Обем: 1-2 стр.;

✓ Шрифт: Times New Roman;

✓ Размер на буквите:12 pt;

✓ Разредка на редове и абзаци: 1,5;

✓ Подравняване: едностранно (ляво).

Изисквания към съдържанието: 

✓ Заглавието да насочва към темата “Красотата на моя роден край и как да направя мястото в което живея по-добро”, като коментира конкретни проблеми;

✓ Да утвърждава българските национални добродетели и/или да изразява гражданска позиция.

 1. Разказ

Технически изисквания: 

✓ Обем: 2-4 стр.;

✓ Шрифт: Times New Roman;

✓ Размер на буквите:12 pt;

✓ Разредка на редове и абзаци: 1,5;

✓ Подравняване: двустранно.

Изисквания към съдържанието: 

✓ Оригинална интерпретация по темата;

✓ Въздействие;

✓ Логическа последователност между събитията и явленията;

✓ Спазване на нормите на българския книжовен език.

 1. Есе: 

Технически изисквания: 

✓ Обем: 2-4 стр.;

✓ Шрифт: Times New Roman;

✓ Размер на буквите:12 pt;

✓ Разредка на редове и абзаци: 1,5;

✓ Подравняване: двустранно.

Изисквания към изложението: 

✓ Заглавието да насочва към темата “Красотата на моя роден край и как да направя мястото в което живея по-добро”, като коментира конкретни проблеми;

✓ Ясно и цялостно формулирана теза;

✓ Последователна формулировка на тематичните проблеми: (назоваване, анализиране, сравняване, логически съждения и изводи);

✓ Обобщаваща заключителна част;

✓ Самостоятелност и оригиналност;

✓ Показана собствена гледна точка и защитено лично мнение.

 ✓ Спазване на нормите на българския книжовен език.

В долния ляв ъгъл на файла, съдържащ текста на стихотворението/ разказа/ есето, да се запише име, презиме, фамилия на участника, клас, училище, населено място, име на ръководителя. 

 1. Рисунка: 
 • Всеки автор може да участва с най-много 2 творби;
 • Формат – 35/50 см. без паспарту;
 • Съдържанието да отговаря на темата на кокурса и да не бъде заимствано от интернет;
 • Творбите да бъдат озаглавени и изпълнени с техника по избор – акварел, пастел, графика, темперни бои, флумастери, туш и др.;
 • На гърба на всяка рисунка да има надпис със следната информация:
 • Име на произведението;
 • Трите имена на ученика и възрастова група;
 • Училище, школа, населено място;
 • Адрес, телефон и e-mail за връзка;
 • Име на ръководителя
 • Срок и адрес за изпращане по куриер или на мясо в гимназията;
 • Творбите не се връщат на участниците в конкурса
 1. Мултимедийна презентация: 

Технически изисквания: 

✓ Допускат се презентации създадение с различни видове софтуер, в т.ч. облачни решения ( Microsoft Power Point, Prezi, Emaze, SlideShare и др.)

✓ Файлът с презентацията да е именуван: име и фамилия на участника, заглавие на творбата. Примерно: IvanIvanov_Sunset.ppsx

✓ Няма ограничения в сложността и изпълнението;

✓ Без самоцелни ефекти;

✓ Да е с продължителност до 10 минути.

Изисквания към съдържанието: 

✓ Езикова и стилистична култура;

✓ Естетическо изпълнение;

✓ Фактологическа достоверност.

 1. Бизнес идея: 

За участие в състезанието се допускат ученици от VI  до ХІ  клас. Състезанието се

провежда в два кръга:

 1. ПЪРВИ КРЪГ (НЕПРИСЪСТВЕН) С ПРЕДВАРИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 2. ВТОРИ КРЪГ (ПРИСЪСТВЕН)

Състезанието  на първия етап е анонимно.

За да се осигури анонимност при участието на първи етап  е необходимо всеки ученик да направи следното:

 • да попълни декларация за авторство (по образец), да я постави в малък плик и да го запечата;
 • да постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик;
 • да изпрати големия плик с разработката си на мястото и в срока, определени от комисията по организиране на първи кръг.

Изисквания към разработките на учениците.

Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител:

 • кратко резюме на бизнес идеята си в обем 7 реда;
 • представяне на бизнес идеята (наименование, точно описание, обосновка на избора, защо според автора идеята е иновативна, целева група, устойчивост, стартови разходи и очаквани ползи от реализиране на бизнес идеята) в обем до 3 страници, формат А 4, шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt, двустранно подравняване, междуредие – 1,15 lines;
 • визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А4;
 • използвана литература и други източници.

Комисията извършва оценяване на предоставените разработки на първи етап и изготвя протокол за резултатите. Въз основа на резултатите изготвя окончателен протокол за класиране на участниците във втори кръг на състезанието.

 1. Организация и провеждане на втори кръг на Общинското състезание по предприемачество „Най- добра бизнес идея“
 • За провеждане на състезанието се осигурява: помещение с възможност за работа на екипи от 4 ученици, компютри с достъп до интернет, маркери и флипчарт.
 • Участниците се разпределят в екипи на случаен принцип.
 • По зададен проблем (казус) участниците генерират бизнес идеи.
 • Представянето и защитата е само на една от бизнес идеите, чийто избор екипите обосновават в процеса на представянето (останалите бизнес идеи само се обявяват).
 • Критериите, по които ще се оценяват бизнес идеите, се представят на екипите веднага след обявяването на казуса (проблема).
 • За разработването на бизнес идеята на всеки екип се осигуряват компютър/ лаптоп, достъп до интернет, комплект маркери и флипчарт хартия.
 • Времето за представяне и защита на бизнес идеята на всеки екип е 20 минути. Всички членове на екипа трябва да вземат участие в представянето и защитата на бизнес идеята.
 • Класирането е екипно- първо, второ и трето място.
 • Цялостната организация на състезанието се осъществява от назначената от директора комисия.

 VII ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 

Участието в Конкурса се извършва като:

 • Мултимедийните презентации се изпращат на електронен адрес: gdimitrov@pg-vpeev.com,
 • Есета, стихотворения и разкази се изпращат на електронен адрес: slavova@pg-vpeev.com,
 • Рисунките и бизнес идеите се предават в канцеларията на ПГ „Велизар Пеев“ или се изпращат на адрес ПГ „Велизар Пеев“ гр.Своге, ул. „Отец Паисий“ 9 за общински конкурс

 

VIII. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 20.05.2024г.

Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани. Творбите, участвали в конкурса, в т.ч. и наградените, не се връщат.

 1. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Компетентно жури за всяка категория присъжда за всяка категория и за всяка възрастова група грамоти и предметни награди за І, II, ІІІ място и поощрения. Присъждат се и специални награди. Ръководители, чиито имена са регистрирани във формуляра и имат наградени ученици, се удостояват също с грамота. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

 1. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите се обявяват в деня на конкурса – 29.05.2024г.

Свали прикачените файлове:

Източник: Община Своге и сн.: Пиксабей

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук