Консултации за сформиране на съставите на ОИК Своге за местните избори

843 преглеждания

Срещата ще се състои в Заседателната зала на Община Своге

На 16 август 2019 г., /петък/ от 17:30 ч., в Заседателната зала на Община Своге, ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалиции от партии, представени в Европейския парламент, относно предложения за съставите на ОИК Своге, в съответствие с изискването на чл. 75, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, за произвеждането на избори за изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. Това става ясно от покана на заместник-кметът на Община Своге инж. Валентин Михайлов до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции от партии и ръководствата на партиите и коалициите, представени в европейския парламент, публикувана на официалната страница на Общината.

Съгласно Указ № 163 на Президента на Република България, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс решение и № 600 - МИ от 09.08.2019 на ЦИК, относно назначаване съставите на ОИК за изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., упълномощените представители представят следните документи:

- писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица. единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

- заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г, (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

- пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

- предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

- декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

Съгласно Решение № 600 от 09.08.2019 г. на ЦИК се определя общият брой на членовете на ОИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, съгласно броя на избирателните секции на територията на общината.

Моля да осигурите присъствието на упълномощените представители на консултациите, се казва още в поканата.

EspressoNews