МИГ Берковица и Годеч организира информационни срещи през ноември

425 преглеждания

Вижте за кои мерки към Стратегията за ВОМР можете да научите повече

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” организира информационни срещи за разяснения, свързани с приеми на проекти по мерки към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Ще бъдат разгледани:

• мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и

• мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Срещите със заинтересованите ще протекат по следния график:

на 14.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков No 1 – прием по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“;

на 15.11.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република No 1 – прием по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

• на 28.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков No 1 – прием по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

• на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република No 1 – прием по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Междувременно от МИГ Берковица и Годеч обявиха и прием на проектни предложения по цитираните по-горе мерки. Подробностите вижте ТУК и ТУК

EspressoNews