МИГ „Костинброд-Своге“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDN001-19.422

152 преглеждания

*По подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ Костинброд-Своге чрез насърчаванена инвестициите в неземеделски дейности, които щедопринесат за:

1. Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектoри извън земеделието;

2. Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително енерегия от ВЕИ за собствено потребление;

3. Оползотворяване на туристическия потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

4.Осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. В отдалечените населени места.

Допустими кандидати по процедурата са:

1. Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

2. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;

3. Стопанството на кандидати, земеделски стопани , трябва да имат стндартен производствен обем под 8 000 евро и над 2000 евро.

4. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на общините Костинброд и Своге;

5. Кандидатът е необходимо да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи.

Допустими дейности за финансиране са:

1. Развитие на туризъм - изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения;

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги и други, ветеринарни дейности и други услуги базирани на ИТ и др.;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване и стойност на фиансовата помощ до 50 000 лв. с вкл. ДДС.

Подпомага се проекти с включени инвестиции за производство на енергия от ВЕИ, не надхвърлящи необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Допустими разходи по мярката са:

1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество.

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

4.  Общи разходи - хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – максимум 12 % от допустимите разходи.

5. Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултанстски услуги, свързани с изпълнението, и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойносттта на допустимите разходи.

Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 03 юли 2020 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 04 септември 2020 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности” е 1 027 914,50 лева

Интензитет на подпомагане:  

Минималния размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е до 70 000 лева за кандидати земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанството от 2 001 до 5 000 евро, до 100 000 лева за кандидати микро предприятия, физически лиза и земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанствто над 5 001 евро и 50 000 лева с включен ДДС за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Размерът на финансовата помощ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“ е както следва:

75% от общите допустими разходи за кандидати микро предприятия и физически лица.

75% от общите допустими разходи за кандидати земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро;

85% от общите допустими разходи за кандидати земеделски стопани, със стандартен производствен обем на стопанството от 5 001 до 8 000 евро.

Интензитетит на подпомагане на проект за развитие на туризъм- изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка

Тежест на показателите

(бр. точки)

1

Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на: 

  • селата от община Костинброд или община Своге - 15 т.
  • в град Костинброд или град Своге – 10 т.

15

2

Проектното предложение предлага неземеделски услуги, допълващи или свързани с други мерки по стратегията, особено в областта на туризма

5

3

Неземеделските производства, услуги или дейности по проектното предложение са иновативни за територията и/или свързани с местни занаяти, традиции, продукти

15

4

Проектното предложение е подадено от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, за който кандидатстват и/или е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване и/или е жена на възраст до 40 навършени години, към датата на кандидатстване

15

5

Проектното предложение създава нови работни места и/или подобрява условията на труд:

  • до 1 работно място – 5 т.
  • над 2 работни места - 10 т.

10

6

Кандидати, одобрени по подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и/или осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване

10

7

Проектното предложение предлага производства или услуги, които са свързани с опазване на околната среда и/или ВЕИ и/или повишаване на енергийната ефективност 

10

8

Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

9

Оценка на бизнес плана:

  • устойчивост: от 0  до 5 т.
  • рентабилност: от 0  до 5 т.
  • качество на проектното предложение: от 0  до 5 т.

15

 

Максимален брой точки:

100


Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор.

Място за достъп до допълнителна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:         

- в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;

- на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге - www.migkostinbrod-svoge.eu ;

- в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, НЧ „Градище-1907“.

Лица за контакт:

Радостина Павлова - Изпълнителен директор

Телефон: 0884/866204

Диана Бончева - Технически сътрудник

Телефон: 0884/866204

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук
 
 
 
 
 
 
*Платена пубикация