ОбС-Драгоман ще заседава в навечерието на празника на града

972 преглеждания

Вижте точките от Дневния ред

Редовно заседание ще проведе Общински съвет-Драгоман. То ще се състои на 24 август от 15:00 часа – ден преди честванията по повод празника на града, а по традиция мястото е Заседателната зала на местната администрация. Ето и Дневният ред, при който ще протече заседанието:

1.Докладна записка с вх.No100-376/09.08.2018г. от Андрей Иванов-кмет на община Драгоман, относно: Уведомление за инвестиционно намерение от фирма „Калцит“ ЕООД, гр.Сливница за „Добив на подземни богатства – индустриални минерални – варовици от находище „Миломир“, в землището на с.Цацаровци – община Драгоман, София-област.

2.Докладна записка с вх.No100-380/17.08.2018г. от Андрей Иванов-кмет на община Драгоман, относно: Замяна на части от имот частна собственост срещу реална част от общински имот.

3.Докладна записка с вх.No100-381/17.08.2018г. от Андрей Иванов-кмет на община Драгоман, относно: Закупуване на общински имот без планоснимачен номер с площ 152кв.м.

4.Докладна записка с вх.No100-382/17.08.2018г. от Андрей Иванов-кмет на община Драгоман, относно: Поставяне на паметна плоча на Васил Левски.

5.Докладна записка с вх.No100-383/17.08.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Замяна на части от имот частна собственост срещу реална част от общински имот.

6.Докладна записка с вх.No100-384/17.08.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Прекратяване на съсобственост на Община Драгоман върху недвижим имот частна общинска собственост, находящ се с.Драгоил, местност „Умляк-1“.

7. Заявление с вх.No94-00506/03.08.2018г. от Ивета Ивайлова Александрова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

8. Искане с вх.No94-00508/03.08.2018г. от Филип Валентинов Филипов, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

9.Заявление с вх.No94-00523/07.08.2018г. от Теодора Кирилова Тодорова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

10.Заявление с вх.No94-00549/14.08.2018г. от Петя Богданова Соколова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

11.Заявление с вх.No94-00550/14.08.2018г. от Игнатка Николова Цанкова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

12. Заявление с вх.No94-00563/17.08.2018г. от София Велкова Дончева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

13. Заявление с вх.No94-00565/17.08.2018г. от Василена Емилова Димитрова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

14. Докладна записка с вх.NoОбС-54/17.08.2018г. от Методи Методиев—Председател на ОбС Драгоман, относно: Отпускане на еднократни парични помощи на родители (настойници) на ученици записали 1-ви клас в СУ „Христо Ботев“ гр.Драгоман.

15. Жалба от Георги Любомиров Сираков, относно: Неспазване на разписанието на автобусите от страна на превозвача ЕТ „Сета-Слав Любомиров“.

16. Заявление с вх.NoОбС-55/17.08.2018г. от Методи Методиев—Председател на ОбС Драгоман, относно: Ползване на част от платен годишен отпуск.

17. Поздравления и приветствия във връзка с празника на град Драгоман.

18. Други.

EspressoNews