Обществено обсъждане за промяна на ПУП ще има на 2 юли в Своге

575 преглеждания

Във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОП Околна среда

Обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП на град Своге организира общинското ръководство. Това става ясно от обявление, публикувано на официалния интернет сайт на местната администрация. Ето и пълният текст на съобщението:

Във връзка с инвестиционно намерение на Община Своге за проектно предложение „Свлачище SFO 43.65869-01, кв. „Старо село“, гард Своге , в качеството си на допустим кандидат по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16М1OP002 -4.003 “Превенция и противодействие на свлачищни процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. републиканска пътна мрежа) по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. “,  Община Своге, съобщава, че на 02.07.2018г от 17,00 часа, в заседателната зала в сградата на Общината ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП на град Своге – проект за изменение на Плана за регулация (ПР)  за промяна начина на трайно ползване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За озеленяване и водни площи,  кв. 42 от имоти „за озеленяване и водни площи“ в УПИ  II-за озеленени площи (код 1370) и съоръжения за превантивна защита (код 2471) с План-схема за изграждане на геозащитни съоръжения в УПИ:  XVII-192, XIX-481,  XVIII-481, XX-481;  в имоти пл. №№: 482, 488, 489, 492, 493, 497, 2319, 499, 500, 2269, 2249, 501 и 502, попадащи  в УПИ  II – За озеленяване и водни площи;  в части от имоти пл. №№: 486, 487, 490 и 491, попадащи  в УПИ  II-За озеленяване и водни площи и в УПИ II-За озеленяване и водни площи в  кв. 42 по ПУП  на град Своге, община Своге, Софийска област.

 EspressoNews