Община Божурище обявява прием на заявления за потребители на социална услуга

376 преглеждания

Подборът на кандидатите ще се осъществи в два етапа

Община Божурище, в качеството си на Бенефициент по проект „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище“, обявява прием на заявления от кандидат-потребителите на услугата по проекта. Tова информират на сайта на местната администрация.

Допустими потребители:

1.  Неактивни лица;

2.  Хора с увреждания;

3.  Лица, полагащи грижи за зависим член на семейството.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидата /Приложение №1/ или от негов законен представител -настойник, родител, попечител /Приложение № 2/, когато става дума за дете под 18г. или за пълнолетно, но недееспособно лице;

2. Документ  за  самоличност  на  лицето   и/или   на  законния  му   представител  -настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо - за справка;

3. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, други медицински документи).

Документите следва да се подават в сградата на Община Божурище, в Деловодство.

На всички кандидат-потребители, подали заявление, ще бъде направена оценка на потребностите, изготвена от екип специалисти от ЦСРИ, съгласно „Методиката за извършване на оценката на потребностите на кандидата за социалната услуга".

Подборът на кандидати протича в два етапа: първи етап - подбор на кандидатите от тричленна комисия, назначена със Заповед на кмета на общината, втори етап - утвърждаване на крайните потребители от тричленната комисия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

EpressoNews