Община Годеч обяви прием на заявления за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

454 преглеждания

Срокът за кандидатстване е 16 септември

Kметът на oбщина Годеч  Радослав Асенов, подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2”.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора над 65-годишна възраст, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Проектът включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги - до 2 часа на ден.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.

Обща стойност на проекта е 63 725, 76 лв., от които 54 166, 90 лв. представляват финансиране от Европейския социален фонд, а 9 558, 86 лв. национално финансиране.

Община Годеч обявява първоначален прием на документи за потребители. Интегрираните здравно-социални услуги, до 2 часа на ден, ще се предоставят на:

- Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;

- Лица с увреждания.

Всички желаещи да ползват предоставяните по проекта здравно-социални услуги, извършвани от медицински специалисти и/или домашен помощник, трябва да подадат следните документи:

1. Заявление по образец /получава се при подаване на документите/;

2. Документ за самоличност /за справка/;

3. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или други актуални медицински документи /епикризи/, с които се удостоверява състоянието на лицето.

Възрастните хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние, подават заявление за кандидатстване и документ за самоличност /за справка/.

Документите се подават в сградата на Общинската администрация на адрес: гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, 1- ви етаж, в деловодството, в срок от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.

Община Годеч обявява прием на документи за заемане на длъжности за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, както следва:

- Координатор - 1 бр. на 4 часа;

- Медицински специалист - 2 бр. на 4 часа;

- Домашни помощници - 3 бр. на 4 часа.

Необходими документи за участие:

- Заявление до кмета на Община Годеч за предоставяне на интегрирани здравни-социални услуги - по образец;

- Документ за самоличност (копие);

- Професионална автобиография;

- Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец;

- Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер);

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, ет. 1, стая 104, от 03.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително от 8:30 часа до 17:00 часа.

За допълнителна информация: тел. 0888 80 30 32 - Надя Тодорова, Дирекция „Социални дейности, образование, култура, местни данъци и такси” в Община Годеч.

Източник: Актуален глас