Община Годеч обяви търг за продажба на здравната служба в село Голеш

593 преглеждания

Община Годеч обяви търг за продажба на здравната служба в село Голеш

Община Годеч обяви публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. Търгът се организира в изпълнение на Решение № 122/26.10.2017г. и № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 152/26.03.2018г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Обявен за продажба е имот с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ XIV – Здравна служба, в кв. 21 по действащият регулационен план на село Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа със ЗП – 42.00 кв.м. и РЗП – 84.00 кв.м. по действащият регулационен план на с. Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска.

Условия на търга: 

Начална тръжна цена за обекта – 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, съгласно Решение № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч.

Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.

Депозит за участие в търга – 2100,00 /две хиляди и сто/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.03.2018 г.

Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11:00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/222-13.

Източник: Община Годеч