Община Драгоман обяви три свободни работни позиции

923 преглеждания

Срокът за кандидатстване е 31.05.3024 г.

Младши експерт „ТРЗ, ЧР и БЗР“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност: Човешки ресурси; Безопасност и здраве при работа; Труд и работна заплата; Програми временна заетост; Архив.

Преки задължения:

- изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси, както и в областта на временната заетост и организира тяхното изпълнение;

- разработва длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, както и на лицата назначени по програми и проекти за временна заетост отговаря за тяхната актуализация;

- организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;

- изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите и на назначените лица по програми и проекти за временна заетост; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;

- организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- разработва и предлага за одобрение щатните и длъжностните разписания на ОА и звената към нея ;

- извършва вписвания в ЕИСУЧРДА и ИИСДА.

- други дейности съгласно длъжностна характеристика

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: бакалавър

Минимален професионален опит: не се изисква

Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.

Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ удостоверяващ трудов стаж.

Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – I степен от 933 до 1600 лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението.

Етапи на подбора:

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

До събеседване ще бъдат допуснати само кандидатите одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. или на на е-mail адрес:   obshtina_dragoman@abv.bg като документитеследва да бъдат подписани от кандидата с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17.00 часа на 31.05.2024 г.

Младши експерт „Обществени поръчки“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение и не пълно работно време – 4 часа, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Области на дейност: Обществени поръчки

Преки задължения:

- изготвя обобщена информация за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки;

- изготвя тръжна документация и организира публикуването на информация за процедурите по възлагане на обществени поръчки;

- организира провеждането процедурите за възлагане на обществени поръчки;

- изготвя писмени становища, указания и разяснения във връзка с прилагането на ЗОПи ППЗОП;

- изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП;

- изготвя и изпраща информация за сключени договори за обществени поръчки до АОП – за вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или до Официален вестник на Европейския съюз;

- други дейности съгласно длъжностна характеристика

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: не се изисква, но ще се счита за предимство

Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.

Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ удостоверяващ трудов стаж.

Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението.

Етапи на подбора:

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

До събеседване ще бъдат допуснати само кандидатите одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. или на  е-mail адрес: obshtina_dragoman@abv.bg,като документитеследва да бъдат подписани от кандидата с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17.00 часа на 31.05.2024 г.

Шофьор на товарен автомобил към дейност „Чистота“ по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност: Управление на автомобила, с който се извозват битовите отпадъци от територията на община   Драгоман.

Преки задължения:

1. Отговаря за техническата изправност на автомобила.

2. Изготвя пътните листове и съпътстващата документация .

3. Поддържа изискваната хигиена на автомобила.

4. Отговаря за спазване на Закона за движение по пътищата.

5. Спазва правилата за организация и охрана на труда.

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: средно

Медицински изисквания - физически и психически здрав

Свидетелство за управление на МПС, категория C

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Документ удостоверяващ трудов стаж.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. или  на е-mail адрес:   obshtina_dragoman@abv.bg, като документите следва да бъдат подписани от кандидата с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17.00 часа на 31.05.2024 година. 

Източник: Община Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук