Община Драгоман организира публично обсъждане на проектобюджета за 2020 г.

288 преглеждания

Вижте дневния ред на обсъждането

Oбсъждане на финансовата рамка на община Драгоман за 2020 г. организира местната администрация. Поканата е публикувана на официалния сайт на ведомството и има следния текст:

„Уважаеми съграждани,

на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман, кметът на Община Драгоман кани заинтересованите лица - синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и гражданите за обсъждане  проекто-бюджета на Община Драгоман за 2020 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 17 януари 2020 година (петък) от 10:00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: в заседателната зала  на община Драгоман, ул.„Захари Стоянов” № 26.

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2020 г.

2. Обсъждане на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2020 година.

Правила за участие в публичното обсъждане:

1. Докладва се проекта на общински бюджет  по функции и дейности.

2. На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания.

3. Докладват се постъпилите становища и предложения, входирани в деловодството на  община Драгоман.

4. За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:

4.1. Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането.

4.2. Докладваният проект за бюджет.

4.3. Направените предложения и становища.

5. Протоколът от проведеното обсъждане  е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общински съвет Драгоман.

Мнения и предложения могат да се входират в деловодството на Община Драгоман ул. „Захари Стоянов” № 26 от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в работни дни най-късно до 16.01.2020 г.“

EspressoNews