Община Драгоман проведе публично обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти

296 преглеждания

За настоящата година

На 19.01.2018 г. в заседателната зала на община Драгоман се проведе публично обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Драгоман през 2018 г.

Общо 16  са имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за отдаване под аренда, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия.

Проектът на програмата може да намерите на официалния сайт на община Драгоман.

EspressoNews