Община Драгоман стартира предоставянето на 14 електронни услуги

163 преглеждания

Необходимо е да имате валиден сертификат за УЕП

Община Драгоман стартира предоставянето на 14 електронни услуги. Въведените електронни услуги са едни от най-често използваните услуги от страна на гражданите в областта на гражданското състояние. Чрез въвеждането им се улеснява обслужването на жителите на общината, без да е необходимо да идват на място в Центъра за административно обслужване, съобщават от Община Драгоман.

Услугите могат да бъдат заявени от сайта на общината в раздел Навигация, Услуги извършвани от общината, Електронни административни услуги. Към всяка административна услуга има описание на услугата, информация и заявление по образец.

Гражданите могат да изберат начина на получаване на заявената услуга и срока й за изпълнение. За да бъде регистрирано заявлението е необходимо подписването му с електронен подпис и платежно нареждане за заплащане на таксата за съответната услуга. След идентификация на подписа и прикачени всички необходими документи системата генерира автоматично входящ номер.

Описание на електронните услуги

Необходимо е да имате:

- Валиден сертификат за УЕП

- Браузър Internet Explorer, Chrome

Необходимо е да направите следното :

- Да изберете електронната услуга

- Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга. Свалянето на бланката може да извършите от частта „Е-Услуги” в секция "Сваляне на бланка" срещу наименованието на съответната услуга.

- Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Драгоман или по пощата.

- Да добавите съпътстващите/изискуеми/ документи в електронен вид. Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с УЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m). Уебсайтът автоматично ще разпознае подписания файл и ще изведе информация за лицето, което го е подписало и издателя на УЕП.

Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с УЕП.

Резултат :

- Получавате входящ номер на заявената услуга.

- Имате достъп до всички подадени и подписани с УЕП документи.

- Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.

- Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

- Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

- Допълнително прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер до 2 МВ всеки един от тях.

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Списък на предлаганите е-услуги по гражданско състояние:

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000г.

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявление или промяна на постоянен адрес

2092. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109. Удостоверение за семейно положение

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Електронните услуги са достъпни тук - Линк към Е-услуги

Източник: Община Драгоман