Община Драгоман със сключен договор по проект за реконструкция на улица

268 преглеждания

Финансовата помощ е осигурена от ПРСР 2014-2020 г

Кметът на община Драгоман подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Сливница-Драгоман за обект: „Реконструкция на ул. „Захари Стоянов“ между о.т. 131, 130, 153, 152а, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман“. Финансовата помощ е осигурена от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът е на стойност 259 425,00 лв. без ДДС и включва цялостно асфалтиране между гореописаните точки, подмяна на бетонови бордюри и полагане на пътна маркировка в съответния участък. Този проект отговаря напълно на Цел № 1 „Подобряване на общинската транспортна инфраструктура“ към Приоритет № 1 „Развитие на техническата инфраструктура“ от плана за развитие на община Драгоман за периода 2014-2020 г.

Източник и снимки: Община Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук