Община Драгоман търси да назначи Главен инженер в Дирекция „Териториално и селищно устройство и общински дейности“

225 преглеждания

Срокът за подаване на документи е 31 януари

Община Драгоман обявява провеждане на подбор по документи за назначаване по трудово правоотношение при 8 часов работен ден на длъжността Главен инженер в Дирекция „Териториално и селищно устройство и общински дейности“ на община Драгоман.

1. Кратко описание на длъжността:

Съставя поименните списъци за ремонт и строителство на общински обекти. Осъществява контрол по изпълнението и отчитането на обектите.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

- Област на висшето образование - Строителство на сгради и съоръжения или строителство и архитектура;

- Професионален опит - 3 /три/ години

2.1. Допълнителни  изисквания и квалификации:

- Познания в работата на общинска администрация;

- Компютърни умения;

- Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно планиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, вкл. ЗМСМА, ЗУТ и др. специализирани законови нормативни актове.

3.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за  участие в подбора;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;

- Копия от документите за придобита допълнителна квалификация;

- Копия  от документи   удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на община Драгоман, Област Софийска, ул. „Захари Стоянов” № 26,  ет. 1, гише „Деловодство и административно обслужване“ или на е-mail: obshtina_dragoman@abv.bg, в срок до 31.01.2020 г. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на длъжността.

5. Лице за контакт: Марина Асенова, Секретар на община Драгоман, тел.: 0879103398.

EspressoNews