Община Костинброд обяви процедурите за записване на деца в детските градини за 2019/2020 г.

458 преглеждания

Ясни са и сроковете за кандидатстване и свободните места

На своята официална страница община Костинброд публикува процедурите и сроковете за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските детски градини на нейна територия за учебната 2019/2020 г.,. Публикувани са и свободните места за прием на деца в общинските детски градини за първо класиране.

Процедури по кандидатстване:

Свободните места за прием на деца за учебната 2019/2020 г. се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година.

1. Необходимият документ при кандидатстване  е попълнено заявление по образец.

2. Заявленията се подават до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

3. Заявленията се подават в периода от 01.04.2018 г. до 10.05.2019 г.

Процедури по класиране:

1. Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация.

Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения от директора на детската градина в срок до 31.05.2019 г.

2. Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.

3. Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред  детските градини на 31 май 2019 г.

4. В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването  при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец,  заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.

Процедури по записване:

1. Родителите/настойниците могат да запишат всяко класирано дете на място в детска градина в рамките на срок, предвиден в графика за класиране и записване,

 който ще бъде обявен на 31 май 2019 г.

2. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи. 

        Детска       

              градина

Деца по

възрасти и

групи

ДГ „Радост”

гр. Костинброд

ДГ „Пролет”

гр. Костинброд

ДГ „Виолина”

с. Петърч

 

ДГ „Детелина”

с. Драговищица

 

Яслена група -

деца, родени 2017 и 2018 г.

 

21

 

21

 

 21

 

7

Първа група -

деца, родени през 2016 г.

 

30

 

30

 

 

30

 

няма група

Втора група -

деца, родени през 2015 г.

 

0

 

0

 

10

 

няма група

Подготвителна целодневна група - 5  годишни

 

0

 

0

 

10

 

няма група

Подготвителна целодневна група – 6 годишни

 

0

 

0

 

3

 

няма група

Подготвителна полудневна група – 5 и 6 годишни

20

няма група

няма група

няма група

Разновъзрастови /сборни/ групи

 

филиал с. Голяновци - родени 2013,2014,

2015 и 2016 година

8

 

Родени 2013,2014,  2015 и 2016 година

 

3

Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за кандидатстване и записване.

За контакти и допълнителна информация: на място в детските градини или на тел.: 0721/68 710 - Таня Иванова

Полудневни подготвителни групи, които осигуряват задължително предучилищно образование за 5 и 6 годишни деца, има в Първо ОУ „В. Левски“, Второ ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд и в ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч. Заниманията в полудневните групи са безплатни.

Образец на заявление и необходимите документи за записване на дете в общинска детска градина на територията на община Костинброд за учебната 2018/2019 година може да намерите на официалния сайт на общината.

EspressoNews