Община Своге напомня: За притежаване на домашно куче ежегодно се заплаща такса

347 преглеждания

На нарушителите ще се налагат глоби

В началото на календарната година Община Своге напомня, че съгласно законовите разпоредби, за притежаване на домашно куче следва ежегодно да се заплаща такса.

Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Своге е 31-ви март. Размерът на годишната такса, която е определена от Общински съвет – Своге за 2024-та година е в размер на 10.00 лева.

Всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация или в кметството/кметското наместничество, своя домашен любимец и не са заплатили таксата за притежание на „куче”, трябва да направят това до края на месец март.

Съгласно чл. 175, ал.2 от Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) от такса се освобождават собственица на:

- кучета на лица с увреждания;

- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

- кучета, използвани за опитни цели;

- кучета, използвани от Българския червен кръст;

- кастрирани кучета;

- ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;

- кучета, който придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Административната регистрация на всяко домашно куче в община Своге е задължителна, в т.ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата. Регистрира се по образец (декларация) в деловодството на Община Своге с адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски  №7 или в кметството/кметското наместничество по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразена идентификация  на животното, поставена от ветеринарен лекар.

Кой е длъжен да плаща такса за притежаване на куче?

Съгласно чл.116 от ЗМДТ за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

В какъв срок се подава декларацията?

(чл.117, от ЗМДТ)

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. 

Къде се подава декларацията?

В общината, на чиято територия е постоянния адрес/седалище на собственика.

Как се подава декларацията?

Всеки собственик подава декларация – заявление, съгласно чл.8, ал.5, от Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге.

Какъв е размерът на таксата?

На основание  чл. 100 от Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, собственици с постоянен адрес/седалище в гр. Своге и всички останали населени места в община Своге заплащат годишна такса в размер на 10,00 лева.

Преференции:  Освобождават се от такса собствениците на:

1. Кучета на лица с увреждания;

2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. Кучетата, използвани за опитни цели;

4. Кучетата, използвани от Българския червен кръст;

5. Кастрирани кучета;

6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.;

В какъв срок се заплаща таксата за притежаване на куче? (чл. 118 от ЗМДТ)

- таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март;

- за кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването;

- приходите се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета

Къде се заплаща таксата?

За гр. Своге:

В Общинска администрация на касата в Деловодството.

За населените места на територията на община Своге в кметството/кметското наместничество по местоживеене.

За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба се налагат следните глоби:

На собственик на куче, който наруши изискване по чл. 11 от Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок. Ако след срока, даден в предписанието, кучето не бъде регистрирано съгласно чл. 11 от цитираната наредба, на нарушителя се налага глоба в размер на 50 лв. 

Източник: Община Своге, Снимка: pixabay.com

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук