Община Своге сертифицирана по три стандарта ISO

459 преглеждания

Три сертификата по международно признатия стандарт ISO (Информационната система за управление) получи Общинска администрация-Своге.

Процесът по сертифициране е напълно завършен и обхваща трите стандарта ISO 9001:2008 (Система за упраление на качеството), ISO 14001:2004 (Политика по управление на околната среда), OHSAS 18001:2007 (Политика по управление на здравословните и безопасни условия на труд).

В процеса по внедряване на системата бе направена идентификация на основните и спомагателни процеси. Общинското ръководство е осигурило ресурси за ефективно функциониране на системата. Налични са изискуемите от стандартите наблюдение, измерване и анализ на процесите. Предприети са необходимите действия за подобряване на дейността на организацията и усъвършенстване на ИСО.

От извършените одити на цялостната система на управление на Община Своге са направени констатации, че е налице ангажираност на ръководството, удовлетвореност на клиентите, осведоменост по отношение на политиката и целите, отговорностите и пълномощията са документирани, разбрани и подкрепени с данни, тенденции и свързаните ключови индикатори на изпълнението. Прегледите от ръководството са пълни и отговарят на изискванията.

Трите сертификата бяха връчени на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов и вече красят стените на втория етаж на общинската сграда.

  Стандартите за системи за управление съдържат изисквания към  управлението, насочени в различни области като Качество (ISO 9001), Околна среда (ISO 14001), Сигурност на информацията (ISO/IEC 27001) и др. Издаването на международно признатите сертификатите е безспорно доказателство за това, че общинската администрация спазва изискванията им за адекватни документни правила, които се познават и изпълняват от служителите.

Ползите от сертификацията по ИСО са в сферата на повишения имидж на общината, разширяване на пазарите - увеличени възможности за участие в обществени поръчки и присъствие на чуждестранни пазари, способност непрекъснато да доставя продукти и услуги, съответстващи на изискванията на клиента и на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган, подобряване на възможностите за повишаване удовлетвореността на клиента, насоченост към риска и възможностите, свързани с нейния контекст и нейните цели, непрекъснато подобряване на компетентността на персонала.

Източник: Община Своге