Община Своге със заповед за предприемане на превантивни мерки при тежка зимна обстановка

292 преглеждания

Включва задълженията на кметовете, гражданите и бизнеса

Заповед за подготовка при евентуално възникване на усложнена зимна обстановка издаде Община Своге. Тя включва предписания към кметовете и кметските наместници на населени места, задълженията на бизнеса и гражданите, както и на снегопочистващите фирми. Публикуваме пълния текст на заповедта:

„На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.5, т.1 и чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, за предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Своге и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен оперативен сезон 2019-2020 година,

НАРЕЖДАМ:

1. Кметовете и кметски наместници да създадат организация на територията на съответните населени места за своевременното почистване от складирани отпадъци, строителни и отоплителни материали, изоставени МПС и др. на прилежащите тротоарни площи около обслужващи обекти, с цел нормално и безопасно движение и обслужване на населението. Да обходят възрастни и самотно живеещи лица на територията на поверените им населени места и при възможност да организират настаняването им при близки и роднини за зимния сезон. Да се изготвят списъци на лица на хемодиализа по населени места.

2. Кметове и кметски наместници да насочат вниманието си за превенция и информираност на населението по селата във връзка с битовите пожари по време на отоплителния сезон.

3. Кметовете и кметски наместници ежедневно да подават точна информация на оперативния дежурен в Община Своге на тел. 0887104066 за състоянието на общинската пътна мрежа на територията на съответното населено място и улична мрежа в гр. Своге.

4. Собствениците на магазини и търговски обекти да организират снабдяването и създадат минимум запас на стоки от първа необходимост в търговската мрежа /брашно, олио, захар, макаронени изделия, ориз, сол и др./, като особено внимание се обърне на най-отдалечените и трудно достъпни селища. Кметовете и кметски наместници да проверят и докладват за осигуреността на магазинните мрежи със стоки от първа необходимост.

5. Управителите на дружествата, извършващи снегопочистването на общинската пътна мрежа и улична мрежа в гр. Своге, да изпълнят необходимите организационни и технически мероприятия за осигуряване на ефективната си работа през зимния сезон. При необходимост да включат в приоритетното почистване и участъците от пътищата, които водят към населени места останали без стоки от първа необходимост или за оказване на помощ на лица нуждаещи се от медицинска помощ.

6. С оглед облекчаване на работата по почистване на улиците и тротоарите длъжностни лица от Община Своге да проведат мероприятия по освобождаването от паркирани /оставени/ автомобили и друга техника, пречеща на почистването и безопасността на движението.

7. Ръководителите на експлоатационните дружества на територията на Община Своге да създадат необходимата организация за нормално функциониране на съоръженията при тежки зимни условия, както и готовността им за действия при възникване на критични ситуации.

8. Ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации, търговски обекти, наематели и собственици на сгради, както и физически лица са длъжни да извършват снегопочистване, непосредствено след спиране на снеговалежите на тротоарите и прилежащите площи на имотите си. Задължават се да отстраняват висулките по сградите, както и натрупването от сняг. При почистване на тротоарите събрания сняг да не се изхвърля на уличното платно, а се складира в края на тротоара.

9. Управителите на дружествата, извършващи снегопочистването на общинската пътна мрежа и улична мрежа в гр. Своге или техни представители да докладват за състоянието на общинската пътна мрежа на оперативния дежурен в Община Своге на тел. 0887104066.

10. Оперативния дежурен в Община Своге да записва подадената информация в създадения за целта дневник.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез публикуване на ел. адрес на община Своге.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Илия Богданов - Зам.кмет на Общината.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ“

EspressoNews