Община Своге с обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

126 преглеждания

Вижте го

Община Своге пубикува на официалния си уебсайт обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ с изх.№ 94-И-278 от 30.11.2020 год.:

Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед №1701/30.11.2020г. е РАЗРЕШЕНО да се изработи по искане от заинтересуваното лице – Ивилина Тодорова Илиева, собственик на урегулирани поземлени имоти (УПИ) II-За обществено обслужване и III-За съоръжения на техническата инфраструктура в квартал 100 по подробния устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, за негова сметка, Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.100 – проект за изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за обединяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ)  II-За обществено обслужване и III-За съоръжения на техническата инфраструктура в един общ УПИ II предназначен „За обществено обслужване“, с площ от 926,00 кв.м и предвидено застрояване за новият УПИ.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 ЕМИЛ ИВАНОВ /П/

Кмет на Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук