Община Своге с покана – обявление за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на общината

154 преглеждания

Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на kmet@svoge.bg или в деловодството на общината до 16.03.2021 г.

Община Своге публикува на официалния си уебсайт "Покана – обявление за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Своге (ПИРО) за периода 2021-2027 г.":

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Своге (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Своге е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Своге за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 02.03.2021 г. до 18.03.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на kmet@svoge.bg или в деловодството на общината до 16.03.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Своге за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Своге (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Своге е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Своге е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 16.03.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: kmet@svoge.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Своге на адрес: гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Своге отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане на 19.03.2021 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общината, и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Източник: Община Своге, снимка:Arved

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук