Община Своге с поредно одобрено за финансиране проектно предложение с европейски средства

371 преглеждания

Стойността на БФП по договора е 428 115,31 лв.

„Съвременни мерки за борба с горските пожари в община Своге“ е поредният одобрен за финансиране проект с европейски средства. Проектът се финансира от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г, мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. На 07.10.2020г. бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.004-0023-C01 между Община Своге и ДФ „Земеделие“. Стойността на БФП по договора е 428 115, 31 лв. Срокът за изпълнение на Договора е 36 месеца.

Заложените дейности в проекта се изразяват в изграждането на минерализовани ивици, противопожарни просеки, лесокултурни прегради и седем броя изкуствени водоизточници за борба с горски пожари в землищата на селата Губислав, Огоя, Еленов дол, Зимевица, Заноге, Лесковдол, Редина, Церецел, Бов и град Своге.

Източник и снимка: Община Своге

Нова детска градина отвори врати в село Томпсън

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук