Община Своге ще отдаде по наем имоти за срок от пет години

407 преглеждания

Чрез публичен търг с тайно наддаване

Община Своге обяви откриване на процедура по провеждане на два публични търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти - публична общинска собственост в гр. Своге и с. Владо Тричков.

Първият имот, който ще бъде отдаден под наем чрез търг е помещение (училищна лавка) с площ от 20,94 кв.м., находящо се в сградата на СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге, попадаща в УПИ ІІІ – „За училище“, квартал 54 по подробния устройствен план на гр. Своге.

Търгът ще се проведе на 13.02.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до15:30 ч. на 12.02.2019 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.02.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 ч. на 19.02.2019 г.

Оглед на имота - общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 до 13:30 ч.

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1,2 % от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.

Цена на тръжната документация в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева с  ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

В с. Владо Тричков ще бъдат отдаени под наем две помещения с обща площ от 28,00 кв.м. (14 кв.м. + 14 кв.м.), предназначени за аптека, находящи се на първия етаж в комбинирана сграда (Здравна служба, Кметство и АТЦ), попадаща в УПИ VІ - „За кметство и обществено обслужване“ в кв. 29 по ПУП на селото.

Търгът ще се проведе на 13.02.2019 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 ч. на 12.02.2019 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.02.2019 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 ч. на 19.02.2019 г.

Оглед на имота - общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 до 13:30 ч.

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1,5 % от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.

Цена на тръжната документация в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева с  ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге - трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге - първи етаж.

Повече информация за предстоящите търгове може да получите на телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

EspressoNews