Община Своге ще подобри материалната база на „Домашен социален патронаж“

300 преглеждания

С финансиране от фонд „Социална закрила“

Пореден одобрен за финансиране проект на Община Своге от началото на 2024 година, предстои да бъде изпълнен в следващите месеци. Чрез реализацията на заложените дейности в проектното предложение „Подобряване на материалната база за предоставяне на социалната услуга домашен социален патронаж в община Своге“ ще бъде модернизирана материалната база и ще бъдат подменени остарелите кухненски уреди с нови, съобразени с всички изисквания за безопасност и ще се повиши качеството на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ като ще се осигури  възможност за предлагането й в пълен обем и качество. Общият бюджет на проекта е на стойност 40 350.00 лв. с включен ДДС. От тях Община Своге ще осигури собствен финансов ресурс в размер на не по-малко от 10% или 4035.00 лв. с включен ДДС.

Община Своге провежда активна социална политика с ясен акцент върху грижата за възрастни хора, лица в неравностойно положение и децата. В кухненския бокс ежедневно се приготвя топла храна за близо 400 лица, представители на целевите групи. Помещението се намира в сградата на СУ „Иван Вазов“. В него ежедневно се приготвя топла храна /тристепенно меню/ за 100 лица в неравностойно положение и ниски доходи, потребители на „Топъл обяд“, 100 ученици от 1-ви до 4-ти клас /супа, основно и десерт/ и 100 лица, потребители на домашен социален патронаж.

Благодарение на финансовата помощ на Фонд „Социална закрила“ през 2018 година Община Своге успя да подмени част от остарелите, амортизирани машини и оборудване в кухнята. Финансирането на проектното предложение на Община Своге даде възможност за осигуряване на нормални условия за приготвяне на ежедневната храна на ползвателите на социалните услуги „Домашен социален патронаж“, „Топъл обяд“ и учениците от СУ „Иван Вазов“, гр. Своге. Реализацията на проекта оказа изключителна подкрепа в работата на персонала като значително я облекчи и улесни. Това от своя страна оказа и влияние върху качеството на храната като се отчете значително подобряване във вкусовите характеристики на приготвяните ястия. Категоричното доказателство за това беше и обратната връзка на потребителите, тяхната положителна оценка и благодарност за вкусната храна, която получават всеки ден.

Реализацията на проектното предложение на Община Своге ще доведе до постигането на следните резултати:

-  осигурена помощ и подкрепа на възрастните хора и лицата със специфични потребности на територията на община Своге;

- ограничен риск от социална изолация и осигурени  достойни условия на живот на възрастни, самотноживеещи, лица, застрашени от социално изключване, хора в риск;

- закупено ново оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж“, гр. Своге;

- осигурена навременна, ежедневна доставка на питателна храна на 400 потребители;

- подобрена работна среда на служителите на „Домашен социален патронаж“;

- повишена мотивация на служителите за изпълнение на служебните им ангажименти.

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук