Община Сливница отдава под наем помещение

545 преглеждания

Търгът ще се проведе на 17 юли

Община Сливница откри Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот, представляващ: Помещение с площ от 12 кв.м. Това стана със Заповед на кмета на общината № 66-00-247 / 29.06.2018 година и на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 393/31.05.2018 година на Общински съвет – Сливница.

Ето и текста на Заповедта:

Откривам:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, представляващ:

Помещение с площ от 12 кв.м., находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр. Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2; при граници: офис, коридор, офис, улица;

Съгласно Решение № 393/31.05.2018 година на Общински съвет – Сливница, определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60 /шестдесет/ лева без ДДС за целия имот.

Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 12 кв.м., находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр. Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2.

Търгът ще се проведе при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена - 60 /шестдесет/ лева без ДДС за целия имот.
 • Гаранционният депозит за участие е в размер на 200,00 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 16.30 часа на 16.07.2018 г.
 • Стъпка на наддаване - 5 лв.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
 • Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 14.00 часа на 16.07.2018 г.
 • Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 14.00 часа на 16.07.2018 г.
 • Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 02.07.2018 г. до 16.07.2018 г.
 • Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 17.00 часа на 16.07.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
 • Търгът ще се проведе на 17.07.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
 • Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 23.07.2018 г. до 17.00 часа на 10.08.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
 • Повторният търг ще се проведе на 13.08.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Източник: Община Сливница