Общински съвет-Годеч ще заседава в последния ден на февруари

523 преглеждания

Вижте Дневния ред

11 точки са предвидени във февруарското заседание на Общински съвет-Годеч. Заседанието ще се проведе на 28 февруари от 13:00 ч. при следния Дневен ред:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/18.02.2019 г. (08-00-156/18.02.2019 г.) от Надя Сотирова - Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ. Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/18.02.2019 г. (08-00-157/18.02.2019 г.) от Надя Сотирова - Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година. Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/18.02.2019 г. (08-00-162/18.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на част от терен, находящ се в УПИ-I - за спорт в кв.134 по плана на гр. Годеч. Вносител: Кмета на община Годеч

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 23/18.02.2019 г. (08-00-155/18.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2018 година. Вносител: Кмета на община Годеч

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24/18.02.2019  г. (08-00-154/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по ПРСР 2014-2010 г. Вносител: Кмета на община Годеч

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 25/18.02.2019 г. (08-00-160/18.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС за финансиране на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч - част II” - етап 5. Вносител: Кмета на община Годеч

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 26/18.02.2019 г. (08-00-161/18.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС по Националната кампания „Чиста околна среда” през 2019 година. Вносител: Кмета на община Годеч

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/20.02.2019 г. (08-00-168/20.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Издаване Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване авансово плащане във връзка с подадено от „МИГ – Берковица и Годеч” заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 година. Вносител: Кмета на община Годеч

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/27.12.2018 г. (08-00-1291/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах.Молак в кв.3. Вносител: Кмета на община Годеч

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 28/20.02.2019 г. (08-00-169/20.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с. Туден в кв.16. Вносител: Кмета на община Годеч

11. Други. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.      

EspressoNews