Общински съвет-Годеч ще заседава на 30 декември

446 преглеждания

Това става ясно от покана, публикувана на официалния сайт на Общината

Общински съвет-Годеч ще заседава на 30.12.2019 година. Това става ясно от покана, публикувана на официалния сайт на Общината. Началният час на сесията е от 13:00 часа и ще се проведе при следния проект за дневен ред:

1. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2020 година /вх.№ 43/19.12.2019 г./ Вносител: Председателя на ОбС Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 34/29.11.2019г. (08-00-1233/29.11.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2020 година. Вносител: Кмета на община Годеч Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Други 3.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Тагове