Общински съвет-Драгоман ще заседава на 25 февруари

706 преглеждания

23 са точките предвидени в Дневния ред

По 23 точки ще заседава ОбС-Драгоман на предстоящето си заседание. То е насрочено за 15:00 ч. на 25.02.2019 г. /понеделник/ в конферентната зала на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман и ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Докладна записка с вх.№100-125/14.02.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Драгоман за 2019г.

2. Докладна записка с вх.№100-128/15.02.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на строително петно №5 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - Гаров площад за поставяне на павилион, предназначен за търговска дейност.

3. Докладна записка с вх.№100-129/15.02.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на правила за ползването на общинските пасища, мери и ливади. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за 2019-2020г.

4. Докладна записка с вх.№100-130/15.02.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Прекратяване на съсобственост на община Драгоман върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Драгоман, местност „Мъскин дол“.

5. Докладна записка с вх.№100-131/15.02.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Прекратяване на съсобственост на община Драгоман върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Драгоман, местност „Мъскин дол“.

6. Докладна записка с вх.№100-132/15.02.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Закупуване на имот—частна собственост.

7. Жалба с вх.№94-00827/27.12.2018г. от Венетка Михайлова Георева, относно: Против Решение №159/24.08.2018г. на ОбС-Драгоман.

8. Жалба с вх.№94-00825/21.12.2018г. от жители на с. Владиславци и с. Несла, относно: Против развиване на дейност от фирма „Интерпром“ ЕООД—„Добив и първична преработка на подземни богатства-варовик от находище „Владиславци“.

9. Заявление с вх.94-00817/13.12.2018г. от Милена Ангелова Кирилова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

10. Заявление с вх.94-0032/10.01.2019г. от Беатрис Ивайлова Георгиева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

11. Заявление с вх.94-0044/17.01.2019г. от Даниела Асенова Асенова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

12. Заявление с вх.94-0045/18.01.2019г. от Елвира Здравкова Рангелова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

13. Заявление с вх.94-0062/28.01.2019г. от Ани Цветанова Миронова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

14. Заявление с вх.94-0066/29.01.2019г. от Моника Маринова Иванова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

15. Заявление с вх.94-0097/15.02.2019г. от Габриела Славчева Огнянова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

16. Заявление с вх.94-004/04.01.2019г. от Димитър Вичов Вълков, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

17. Заявление с вх.94-0035/14.01.2019г. от Валентина Велинова Донкова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

18. Заявление с вх.94-0050/21.01.2019г. от Грозденка Иванова Димитрова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

19. Заявление с вх.94-0075/04.02.2019г. от Емануела Маринова Каменова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

20. Заявление с вх.94-0087/11.02.2019г. от Райна Антониева Борисова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

21 .Заявление с вх.94-0095/14.02.2019г. от Здравко Андреев Йосифов, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

22. Предложение с вх.№94-0037/14.01.2019г. от Асен Стоянов Карагьозов, относно: Именуване на улица в с. Цацаровци.

23. Други.

EspressoNews