Общински съвет-Драгоман ще проведе редовно заседание

97 преглеждания

Проектът на Дневен ред включва 11 точки

Редовно заседание на Общински съвет – Драгоман ще се проведе на 20 юни 2019 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Драгоман.

Проектът на дневен ред на сесията е следният:

1.Докладна записка с вх.No100-293/12.06.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Одобряване на идейна скица /проект/ за смяна предназначението на УПИ II—за кметство, кв.8 по плана на с.Начево, община Драгоман.

2.Докладна записка с вх.No100-295/12.06.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Вземане на решение за безвъзмездно придобиване на имот държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС.

3.Докладна записка с вх.No100-296/12.06.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр.Драгоман, община Драгоман.

4.Докладна записка с вх.No100-297/12.06.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Цръклевци, община Драгоман.

5.Докладна записка с вх.No100-298/12.06.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под аренда на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Беренде извор.

6.Докладна записка с вх.No100-299/12.06.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Учредяване на право на преминаване през общински имоти в землището на с.Цацаровци.

7.Докладна записка с вх.No100-300/12.06.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Учредяване на право на прокарване през общински имоти в землището на гр. Драгоман.

8.Заявление с вх.No94-00361/07.06.2019г. от Антоанета Георгиева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

9.Заявление с вх.No94-00371/12.06.2019г. от Мария Георгиева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

10.Заявление с вх.No94-00362/07.06.2019г. от Антон Георгиев, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

11.Други.