Обявление за актуализиране Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. - община Своге

546 преглеждания

Обявление за актуализиране Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

Община Своге публикува обявление за актуализиране Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.:

"На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., като в раздел  IX. „Придобиване“ се включи следният недвижим имот: Урегулиран поземлен имот V-612 с площ по нотариален акт от 758 кв.м и с графично изчислена площ от 755 кв.м, като от имот пл. № 612, целият с площ от 793 кв.м, се предвижда да се отчуждат: място с площ от 20 кв.м за прокарване на улица с о.т. 813-814 и място с площ от 18 кв.м за прокарване на улица с о.т. 803-1238-804, в квартал 187 по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 42 кв.м.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ"

Източник и сн.: Община Своге