От днес до 9 декемви са преустановени посещенията на деца в ДГ „Буратино“, гр. Божурище

377 преглеждания

Считано от 09.11.2020 г. до 09.12.2020 г. са преустановени посещенията на деца в детска градина „Буратино“, гр. Божурище. Това става ясно от заповед на кмета Георги Димов от 06.11.2020 г., публикувана на сайта на местната администрация. За същия период от време се преустановява и работата на млечната кухня към детското заведение. Ето и пълния текст на заповедта:

„На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с точка III от заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и уведомително писмо с вх. №П-В-1206/06.11.2020 г. от Петрана Котупанова - директор на ДГ „Буратино” - гр. Божурище за установени положителни резултати за СОУГО-19 на шест лица от персонала на детската градина за периода 02.11. до 06.11.2020 г. и с цел защита и опазване живота и здравето на децата и персонала на детската градина

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 09.11.2020 г. до 09.12.2020г., вкл., да бъдат преустановени посещенията на деца в Детска градина „Буратино” - гр. Божурище.

2. Считано от 09.11.2020 г. до 09.12.2020г., вкл., да бъде преустановена работата на детска млечна кухня към ДГ „Буратино” - гр. Божурище.

3. От 09.11.2020 г. да бъде извършена цялостна дезинфекция на всички помещения и прилежащи  площи  на  детската  градина,  като  такава дезинфекция  бъде  извършена  и непосредствено преди възстановяване работата на детското заведение от 10.12.2020 г.

4. Директорът на ДГ „Буратино“ - гр. Божурище да създаде организация за преминаване на дистанционна форма на обучение.

5. Работещите  в  ДГ  „Буратино“ -  гр. Божурище  /педагогически  и  непедагогически персонал/ с отрицателен резултат стриктно да спазват всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването, вкл. и да се самоизолират за 10 дни, считано  от днес - 06.11.2020 г.,  с  цел ограничаване разпространението  на  вируса на територията на цялата община.

Заповедта да се съобщи на директора на ДГ „Буратино" - гр.Божурище за сведение и изпълнение, и на населението на община Божурище за сведение, чрез публикуване на сайта на общината.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от нейното обявяване пред Административен съд - София област.

ГЕОРГИ ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

Източник: Община Божурище, Снимка: pixabay.com

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук