Поддържащи обучения на домашни помощници и социални асистенти по проект "Независим живот за гражданите на Сливница" се проведоха в общината

716 преглеждания

Поддържащи обучения на домашни помощници и социални асистенти по проект "Независим живот за гражданите на Сливница" се проведоха в общината.   
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001.

Във връзка с реализирането на проекта, в периода 13 – 15 юни 2017 г., в сградата на се проведоха поддържащите обучения на домашните помощници и социалните асистенти.
Сред темите, които бяха дискутирани по време на обученията бяха:
- Групова памет – теоретична връзка с разгледаните теми във въвеждащото обучение;
- Общуване с потребителите и техните роднини: Същност на общуването. Техники за задаване на въпроси. Умения за водене на разговор;
- Общуване при оказване на подкрепа на потребител. Планиране на работния ден – дневно, седмично, месечно планиране – работа по групи. Придружаване във външна среда;
- Общуване с потребителите и техните роднини. Специфика на невербалната комуникация в работата на домашните помощници;
- Трудности в общуване с потребители. Развиване и надграждане на уменията, свързани с вербално и невербално общуване с потребители;
- Добри практики в общуването с потребители и техните роднини. Общуване с недоброволен потребител. Развиване и надграждане на уменията на участниците, свързани с емпатия и активно слушане;
- Конфликт. Умения за разрешаване на конфликти;
- Ефективно общуване в конфликтни ситуации. Осъзнаване на собственото поведение и преживявания в конфликтни ситуации, както и факторите, които влияят върху това.

Източник: община Сливница