Предстои модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в Костинброд и три от селата в общината

3450 преглеждания

Община Костинброд спечели пореден проект

Община Костинброд е одобрена за ремонт и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в града и три от селата – Петърч, Драговищица и Голяновци. Проектното предложение  е „Текущ ремонт и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в Община Костинброд, София област“, включващ системите за улично осветление /СУО/ СУО – 1 на гр. Костинброд, СУО – 2 на с. Петърч, СУО – 3 на с. Драговищица и СУО – 4 на с. Голяновци“.

Основната цел на проектното предложение е да повиши енергийната ефективност в община Костинброд и да намали консумацията на електрическа енергия, чрез извършване на технологично обновление и модернизация на системите за външно изкуствено осветление.

Тази цел ще бъде постигната посредством изпълнение на специфичните цели:

1. Подобряване на енергийната ефективност на външното изкуствено осветление в населените места гр. Костинброд, с. Петърч, с. Голяновци и с. Драговищица;

2. Внедряване на системи за производство на енергия от ВИ на територията на общината;

3. Внедряване на нова система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление и мониторинг за потреблението на електрическа енергия. Обновяването на уличното осветление е приоритет за община Костинброд, с цел създаване на благоприятни условия за своите жители, привличане на още повече инвеститори и туристи.

Стратегическа цел на Общината е да създаде предпоставки за превръщане на община Костинброд в енергийно ефективна община и да постигне устойчиво развитие, подобрено качество на уличното осветление и преведено в съответните стандарти с норми на осветеност;

- намаляване на бюджетните разходи за електроенергия и поддръжка;

- намаляване на емисиите въглероден диоксид (CO2) при използването на електрическа енергия; намаляване на криминалните прояви в тъмната част на денонощието;

- повишаване сигурността на пешеходците през нощта и безопасно движение на МПС.

Изпълнението на проектните цели ще доведе до постигане на следните резултати:

- Оптимизиране и обновяване на уличната осветителната система в четири населени места с енергийно ефективно LED осветление;

- Монтирани осветителни тела с висок клас на енергийно спестяване;

- Въведена Система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление и мониторинг за потреблението на електрическа енергия за постигане на по-високи равнища на енергийни спестявания.

- Използване на електрическа енергия от ВИ. С изпълнението на тези цели ще се изпълни и основната цел на процедурата и Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ специфично насочена да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.

Срок на изпълнение, месеци (1-15): 13 месеца от подписване на договор

Обща стойност на проектното предложение: 1 647 758,43 лв.

Проектът за улично осветление е значима инвестиция в инфраструктурата на община Костинброд, която ще донесе трайни ползи за гражданите и ще подобри качеството на живот в региона.

Източник: Община Костинброд