Предстои публично обсъждане на Проекта на Бюджета на община Драгоман за 2024 г.

250 преглеждания

Ще се проведе на 25 януари

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман, Община Драгоман кани своите жители да вземат участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2024 г., което ще се проведе на 25.01.2024 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Драгоман.

Всички заинтересованите лица – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и гражданите могат за представят своите предложения, препоръки, становища, идеи и мнения по бюджета на Община Драгоман за 2024 година в срок до 24.01.2024 г. 17.00 часа по следните начини:

1. На официалния имейл на Община Драгоман: obshtina_dragoman@abv.bg

2. В деловодството на Община Драгоман – 1-ви етаж в сградата на администрацията.

3. По пощата на адрес: гр. Драгоман, п.к. 2210, обл. Софийска ул.„Захари Стоянов” № 26

4. По куриер.

Приложение:

1. План за приходите за съответната бюджетна година - туктук

2. Разчет на разходите за съответната бюджетна година;

3. Поименен списък на капиталовите разходите за 2024г.

Източник: Община Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук