Предстои редовно заседание на Общински съвет-Сливница

540 преглеждания

Вижте Дневния ред

Покана за свикване на редовно заседания на Общински съвет-Сливница е публикувана на сайта на местната администрация. То ще се състои на 25 февруари /понеделник/, от 14:00 ч. в салона на община Сливница - ет.1. Ето докладните и темите, които са включени в проекта на Дневен ред на местния парламент:

1. Докладни записки:

Вх. № 11 ОТНОСНО: Приемане отчетния доклад за дейността на Обществения съвет за контрол на дейностите по социално подпомагане за 2018 г.– вносител: Васко Стоилков- кмет
Вх. № 12 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма на МКБППМН /Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ –Сливница за 2019 г. – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 13 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Сливница за 2018 г.– вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 14 ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно: Поземлен имот кадастрален номер 67372.41.25, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ПЕЩЕРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия неизползвана нива /угар, орница/, НТП Земеделска, площ 345 кв.м., стар номер 041025 – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.

Вх. № 15 ОТНОСНО: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински терен, находящ се в квартал 117 – зона „Г“ по плана на гр.Сливница, съгласно схема на преместваемите обекти и обекти за търговски, и други обслужващи дейности в ЦГЧ – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 16 ОТНОСНО: Именуване на улици в община Сливница –вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 17 ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Сливница да организира провеждането на публично оповестен търг за . Административна сграда със застроена площ от 40 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, построена през 1979 г. и Гаражи със застроена площ от 150 кв.м., на един етаж, полумасивна конструкция, построени през 1979 г., построени в Урегулиран поземлен имот X - 666 ( десети - имот пл. номер шестстотин шестдесет и шест ) с площ от 2980 (две хиляди деветстотин и осемдесет ) кв.м., кв.28 по плана на гр.Сливница – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019
Вх. № 18 ОТНОСНО: Възмездно придобиване на имоти - вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
2. Изказвания, питания,становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета и отговори
4. Разни

EspressoNews