Предстои сесия на Общински съвет-Драгоман

343 преглеждания

Вижте Дневния ред

По 10 точки ще заседава Общински съвет-Драгоман на мартенската си сесия. Заседанието е насрочено за 29 март /петък/ от 15:00 ч. и ще се проведе в заседателната зала на Общината, при следния Дневен ред:

1. Докладна записка с вх.№100-167/21.03.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Драгоман за 2014-2020г.

2. Докладна записка с вх.№ОбС-17/21.03.2019 г. от Методи Методиев - председател на ОбС-Драгоман, относно: Създаване на Фонд за подкрепа на стратегията и годишния план на дейностите за личностно развитие на децата и учениците от Община Драгоман.

3. Докладна записка с вх.№100-169/21.03.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. в община Драгоман.

4. Докладна   записка   с   вх.№100-170/21.03.2019 г.   от   Андрей   Иванов - кмет   на   община Драгоман, относно: План за развитие на социалните услуги в община Драгоман 2020г.

5. Докладна   записка   с   вх.№100-168/21.03.2019 г.   от   Андрей   Иванов - кмет   на   община Драгоман,   относно:   Отдаване  под  наем  на земи  по  чл.19  от  ЗСПЗЗ  в  землището  на гр. Драгоман, община Драгоман.

6. Заявление с вх.№94-00102/21.02.2019 г. от Десислава Здравкова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

7. Заявление с вх.№94-00130/12.03.2019 г. от Тодор Манчев, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

8. Заявление с вх.№94-00143/18.03.2019 г. от Георги Костов, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

9. Заявление с вх.№94-00150/21.03.2019 г. от Иван Маринов, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

10. Заявление  с  вх.№94-00151/21.03.2019 г. от Стефка Борисова, относно: Отпускане  на еднократна парична помощ.

11. Други.

EspressoNews