Преустройство на приемно-предавателна станция в с. Драгоил възнамеряват да извършат от БТК

774 преглеждания

Община Драгоман публикува инвестиционното предложение

Инвестиционно предложение от “БТК " ЕАД публикува на официалния си сайт Община Драгоман.

Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги.

С оглед на ефективното развитие на GSM/UMTS мрежата на “БТК“ ЕАД и необходимостта от своевременно подобрение на телекомуникационната инфраструктура в района на общ.София Ви уведомяваме за инвестиционното намерение за строителство на телекомуникационно съоръжение на “БТК” ЕАД находящо се с АДРЕС: имот№ 024082, с. Драгоил, м.Ложниковьц, общ. Драгоман, обл. София, с идентификатор: 23354.24.82, е посочено в обявата.

От съобщението става ясно още, че фирма “БТК” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Преустройство на приемно-предавателна станция на “БТК”ЕАД № So1412. Обектът оказва незначително въздействия върху околната среда и съгласно чл. 81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда не подлежи на екологична оценка на въздействието върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа.

След пускането на базовата станция в пробна експлоатация, обектът подлежи на санитарен контрол чрез практически измервания за проверка на плътността на мощностите на електромагнитните полета, съгласно изискванията на чл.9, ал.2 от Наредба No 9 от 14.03.1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда.

С уважение, Андон Абрашев Пълномощник на “БТК”ЕАД

Адрес и тел. За контакти: Гр. София, жк. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 12А, ет.1 „Телелинк Инфра Сървисис “ ЕАД, 0882 881 954

EspressoNews