Проведоха външно оценяване на четивната грамотност на шестокласниците

623 преглеждания

Оценяването обхвана представителна извадка от учениците

Изследване на четивната грамотност на учениците от VI клас чрез външно оценяване бе проведено в сряда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Изследването е заложено в плана за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017-2018 година, информират от пресцентъра на МОН.

За разлика от националните външни оценявания това не обхваща всички ученици в VI клас, а се осъществява чрез представителна извадка от около 5820 ученици от 202 училища, обучавани в 266 паралелки в рамките един учебен час.

Основната цел е да се анализират уменията на учениците в VІ клас да работят с различни текстове. Резултатите от външното оценяване ще бъдат използвани както за диагностика на образователните потребности, така и за мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на  качеството. В този смисъл резултатите няма да имат пряко отражение за отделния ученик и няма да влияят при оформяне на срочния му успех.

Наред с това се апробират елементи от организацията за електронната обработка на бланките, които ще се използват при предстоящите национални външни оценявания в края на учебната 2018-2019 година.

Инструментариумът на изследването е разработен от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование със съдействието на представители на академичната общност. Външното оценяване се проведе чрез когнитивен тест, включващ 21 задачи върху три различни по формат и по вид текстове. 15 от задачите са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Максималният брой точки е 30, но на учениците няма да се поставят оценки.

Тестовите задачи са разработени така, че да измерват постиженията на учениците на различните когнитивни равнища: намиране и извличане на информация, обобщаване и тълкуване и анализ и оценка.

Регионалните управления на образованието и училищата ще имат възможност да разработят конкретни регионални и училищни политики за преодоляване на съществуващите дефицити. Анализът ще очертае профила на постиженията на учениците по няколко критерия: демонстрираните когнитивни равнища, уменията за работа с различни по формат и по вид текстове; постиженията в работата върху различните видове задачи, допълват още от министерството.