Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение в град Свогe

406 преглеждания

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за проект за  „Разширение, реконструкция и преустройство на Спортна зала (физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов”,  гр. Своге”, е обявена на страницата на общината.

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени мнения и становища в РИОСВ, София- 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

За контакти инж. Христина Първановска, Директор дирекция УРТ, ул. „Александър Стамболийски”№7, тел: 0887 106 162.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да намерите на интернет страницата на община Своге.

EspressoNews