Съобщение до всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към елетроразпределителната мрежа на територията на община Своге

151 преглеждания

Относно предприемане на действия във връзка с промени в закона за енергетиката, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия

В брой 57 на Държавен вестник от 26 юни 2020 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Направените промени са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 05 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.

Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 1-ви октомври 2020 г. всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, като сами избират доставчик на електрическа енергия при оптимални за тях условия.

В тази връзка следва да имате предвид, че небитовите клиенти, които са възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и към момента са на регулирания пазар на електрическа енергия следва да предприемат необходимите действия за своевременно провеждане на предвидените в ЗОП процедури, с цел избор на доставчик на електрическа енергия.

За да закупувате енергия по свободно договорени цени е необходимо да се регистрирате на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени. Съгласно чл. 95, ал. 6 от Закона за енергетиката, имате право при първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора да упълномощите избрания от Вас доставчик да сключи от Ваше име договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите могат да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.

В случай, че до 30.09.2020 г. включително не сте сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, то след тази дата ще продължите да бъдете снабдявани от „ЧЕЗ Електро България“ АД по лицензията му за търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени. В срок до 30.09.2020 г. следва да сключите договор с „ЧЕЗ Електро България“ АД по образец, утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора. Типовият договор е със срок на действие от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. До сключване на типовия договор „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на търговец по свободно договорени цени ще Ви осигурява доставка на електрическа енергия, при условие че заплащате всички дължими суми във връзка с доставката.

В случай, че до 1 юли 2021 г. не сте сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, то считано от тази дата ще бъдете снабдявани с електрическа енергия при условията на чл. 95а от Закона за енергетиката от доставчик от последна инстанция.

Подробна информация  във връзка с промените в Закона за енергетиката, свързани с процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия може да откриете на интернет страницата на Министерството на енергетиката: https://www.me.government.bg

Източник: Община Своге