Съобщение за инвестиционно предложение публикува Община Драгоман

413 преглеждания

Предвижда се реконструкция на тротоарна настилка на улица „Св. Иван Рилски“

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Драгоман съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект „Реконструкция на тротоарна настилка на улица „Св. Иван Рилски“, гр. Драгоман“

В проекта ще бъде предвидена нова настилка за тротоарите, изкуствени неравности и спрямо състоянието на съществуващите бордюри ще се предвиди снижаването им при необходимост. Вертикалното планиране ще отрази подходи и входове към всеки имот. Предвижда се сигнализация с маркировка и пътни знаци.

За контакти: Боряна Богданова, общ. Драгоман, тел. 0879 103 411- мл. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, е-mail: riosv@riew-sofia.org

Инвестиционното предложени и информация по ч.4, ал. 3 от Наредбата на ОВОС може да намерите на официалната страница на Община Драгоман.
 
EspressoNews