Четири нови такси и Стратегия за развитие на младежта прие ОбС-Сливница

609 преглеждания

Стратегия за развитие на младежта в Общината, Наредба за управление на общинските пътища и нови такси прие ОбС – Сливница.

Стратегия за развитие на младежта приеха общинските съветници на заседание на ОбС – Сливница тази седмица. Стратегията задава насоките за изпълнение на младежката политика на общинско ниво и прилагането на целенасочен интегриран подход при нейното реализиране. Тя се приема в изпълнение на Националната стратегия на Република България за младежта (2010-2020), се казва в решението. Някои от целите, заложени в Стратегията са публичното подпомагане и предлагането на качествени услуги, подкрепящи развитието на младите хора, подобряване условията и увеличаване броя на занимаващите се в детско – юношеските школи, засилване интеграцията между детската и младежка политика. Привличане на бизнесмени, фирми и корпорации за издръжка на спортовете. Очаква се Комисията за младежта и спорта при община Сливница да разработва ежегодно конкретни мерки за изпълнение на Стратегията.

С друго Решение ОбС-Сливница нанесе промени в Наредба №5 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Въвеждат се 4 вида нови такси, предвидени в закон - Такса по чл.431. ал.4 от ГПК; Тарифа по чл.6. ал.З, т.2 от Закона за геодезията и картографията и Такса за специално ползване на пътища по чл.18, ал.3 от Закона за пътищата. Съгласно чл.62. ал.6 от Наредба № 5 размера на тези такси се определя с решение на Общински съвет- гр. Сливница. В чл.68 от Наредба № 5 са добавени две нови услуги, предоставяни от община Сливница, за които досега не са регламентирани цени - Техническа заверка на декларация по чл.14 от ЗМДТ и Използване на електрически велосипед за 1 час. Размерите на всички нови такси са публикувани в официалния сайт на Община Сливница.

Друг важен документ, приет на заседанието на ОбС, е Наредба №16 за управление на общинските пътища на територия та Община Сливница. Проектът е приет, след като бе спазен съответният протокол за публично оповестяване. Необходимостта от нова наредба дойде след образувано административно дело по протест на  Окръжна прокуратура – София с искане за отмяна на текстове от Наредба 16, поради незаконосъобразност, изразяваща се в колизия между атакуваните текстове и съответните разпоредби на Закона за пътищата. След анализ на Общината се установи, че действително е налице такова противоречие, което е основание за отмяната на текстовете. Заради предлаганите и други изменения, експертите прецениха, че обстоятелствата налагат изцяло нова Наредба.

ОбС-Сливница взе решение и за корекции в Бюджета на Общината за 2017г. заради промени по разчета на капиталовите разходи.

Всички решения и документи от проведеното заседание на ОбС-Сливница, могат да бъдат открити в официалната страница на Общината.

 

 EspressoNews