1127 лица от Своге ще получат индивидуални хранителни пакети от БЧК

378 преглеждания

Всички правоимащи ще получат пакети, съдържащи по 16 вида продукти

От 15-ти януари стартира раздаването на индивидуалните хранителни пакети от „Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) на територията на община Своге. Общо 1127 лица - представители на целевите групи, от които 291 от града, ще получат пакети, съдържащи 16 вида хранителни продукти. Само за един ден от пункта в кв. Дренов над 100 човека са получили своите хранителни помощи. Раздаването продължава до края на месец януари като правоимащите ще получават пакетите срещу подпис и представяне на лична карта.

Право на подпомагане по програмата имат:

- Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.; 

- Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.; 

- Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.; 

- Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019г.; 

- Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.; 

- Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.; 

- Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на Община Своге.

EspressoNews

Снимки: Община Своге