23 са избирателните секции в община Костинброд за местните избори

456 преглеждания

Консултации за формиране състава на ОИК-Костинброд са насрочени за 18 септември

Във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори общински съветници и кметове, със заповед на кмета Трайко Младенов, на територията на община Костинброд са образувани и утвърдени 23 избирателни секции. Повече информация за номерацията на избирателните секции, обхвата и адресите, можете да намерите на официалната интернет страница на общината.

На основание чл.91, ал.1 и 3 във връзка с чл.89, ал.1, чл.92, ал.1, чл.95, §1, т.10 от ДР на Изборния кодекс, Указ № 163 на Президента на Република България обнародван в ДВ, бр. 56/16.07.2019 г. за определяне на 27 октомври 2019 г. за дата на произвеждане на избори за общински съветници и кметове, кметът на община Костинброд ще проведе консултации за формиране състава на общинска избирателна комисия (ОИК) - Костинброд.

Консултациите са насрочени за 18 септември 2019 г. (сряда), от 13:30 ч., в сградата на Общинска администрация-Костинброд ул."Охрид" № 1 ет. 2, стая № 24.

При провеждане на консултациите при кмета на община Костинброд представителите на парламентарно представените партии и коалиции следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- трите имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

- списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите на чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

EspressoNews