Kомисията за борба срещу противообществените прояви в Драгоман проведе годишно отчетно заседание

388 преглеждания

И прие програмата си за работа през 2020 г.

Годишно отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община в Драгоман се проведе на 15 януари 2020 г. За това информират от Община Драгоман.

Дневният ред включваше следните точки:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН Драгоман за 2019 г.

2. Приемане програма за работа на МКБППМН Драгоман за 2020 г.

3. Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2020 г.

4. Други.

Официални гости на заседанието бяха Младен Бухегер - председател на ОбС-Драгоман, Дамян Маноилов - общински съветник, обществени възпитатели, представители на социални институции и услуги, МВР и др.

Заседанието протече в законоустановения ред, с пълен брой членове и кворум за провеждане на годишния отчет. То бе открито от председателя на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман Лидия  Банкова-Найденова, протокола водеше Анна Крумова - секретар на комисията. След като дневният ред бе гласуван и приет единодушно, участниците в заседанието разгледаха материалите, предложени за обсъждане, допълнение и одобрение.

Годишният отчет даде повод за редица изказвания, коментари и равносметка за извършената работа през 2019 г. Изказвания направиха  Младен Бухегер, Стоян Стоянов, обществените възпитатели и членове на МКБППМН.

В заключителната част на отчетното заседание, Лидия Банкова-Найденова даде отлична оценка на всички участници в Местната комисия, като се мотивира с отчета на възпитателните дела за изтеклата 2019 г., който е намалял с 50% в сравнение с 2018 г., когато са отчетени 26 бр. такива.

EspressoNews

Снимки: Община Драгоман