Басейнова дирекция разреши сондаж при помпена станция „Матарица“

515 преглеждания

Изграждането на хидрогеоложкия сондаж е първата стъпка към подсигуряването на допълнителен водоизточник за град Драгоман

След дългогодишна работа на Община Драгоман да достигне до разрешение от БДДР /Басейнова дирекция „Дунавски район“/ за изграждане на проучвателен сондаж при Помпена станция „Матарица“, с цел подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман, най-сетне разрешение е получено.

От 03.04.2024 г. тече срока за „Изграждане на проучвателен хидрогеоложки сондаж при помпена станция „Матарица“. Изграждането на сондажа ще продължи няколко месеца и цели да бъдат проучени количествата подземни води и дали те са годни за питейно-битови нужди. В случай, че проучването докаже наличие на необходимото количество и нейното качество, ще се пристъпи към проектиране и изграждане на сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на гр. Драгоман, обособяване на СОЗ и изграждане на тласкателен водопровод до града.

Изграждането на хидрогеоложкия сондаж е първата стъпка към подсигуряването на допълнителен водоизточник за град Драгоман. Към момента съществува само един водоизточник, което поставя града в несигурно положение. Напомняме, че един от основните приоритети на ръководството на общината е справянето с водните проблеми. През годините бяха изпълнени редица водни проекти, но работата в тази област не спира.

Източник, сн.: Община Драгоман